Særskilt tilrettelagt opplæring

Ansatte ved Feiring videregående skole representerer mange ulike profesjoner og kompetanser, og jobber tverrfaglig i dialog med deg for å legge best mulig til rette for din læring. Vi ønsker at du skal oppleve at du får hjelp til å løse en utfordring (enten pedagogisk, helsemessig eller sosialt) før det blir et altoverskyggende problem som får konsekvenser for læringen og skolegangen din.
Vi ønsker at du skal oppleve mestring og vi ønsker at du skal oppleve å bli inkludert. 


Målet er vitnemål eller kompetansebevis

Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring hjelper vi deg som ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen frem til et kompetansebevis eller vitnemål.

Vi bruker ressursene i den daglige skoledriften på direkte elevrettet arbeid. Skolen har fleksible lærerressurser, utvidet spesialpedagog- og rådgiverressurs og dynamisk nivådifferensiert opplæring som varierer i henhold til faglige emner og elevers faglige behov. Lærerressursen benyttes til elevtilpasset opplæring gjennom pedagogisk samarbeid og dialog med hver enkelt elev.


Klasseteam

Skolen har og klasseteam.  Klasseteamene består av kontaktlærer, faglærere, miljøansatte og rådgivere. Klasseteamet har jevnlige møter.  Klasseteamet vurderer ukentlig elevene og deres tilretteleggingsbehov for å bedre skolehverdagen til elevene. Dette vil bidra til at elever med utfordringer vil kunne motiveres mer og ikke minst oppleve mer mestringsfølelse og øke sin læringskapasiteten. 

 

Skolen legger også stor vekt på gode og varierte fysiske og materielle løsninger som muliggjør pedagogisk fleksibilitet.

Skolens miljøtilbud

I tillegg til den pedagogiske tilretteleggingen har Feiring vgs. også et døgndrift-basert miljøtilbud. Miljøterapeutene våre har bred og solid kompetanse, og de samarbeider tett med eleven og pedagogene for å sikre at oppfølging, i og utenfor skoletida, på en måte som gjør det lettere å nå sine mål – om det er kompetansebevis, vitnemål, å få læreplass, bli lærekandidat, få seg jobb etc.

Et viktig fundament for miljøarbeidet på Feiring vgs. er betydningen av fysisk aktivitet, sosialt samvær, riktig kosthold og gode hverdagsrutiner for å fremme god fysisk og psykisk helse. I samarbeid med elevene blir det arrangert en rekke aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene. Disse aktivitetene er et tilbud til alle skolens elever – både de som bor på skolen og de som ikke gjør det.

Skolen tilbyr ikke helsebehandling. Støttevirksomheten ved skolen har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Det er viktig at elever som har behov for behandling fortsetter med dette utenfor skolen mens de går her.

Pedagogisk støtteapparat i opplæringen

Elever som søker seg til Feiring videregående skole har ofte hatt ulike faglige støttetilbud i tidligere skolegang. Vi ønsker at alle skal få tilrettelagt sin skolesituasjon på en slik måte at det ikke er nødvendig med egne grupper, egne assistenter eller egne lærere. Vårt mål er at alle elevene skal ha undervisning sammen med sin klasse. Vår erfaring er at mange elever som har hatt behov for ulike faglige støttetilbud tidligere, opplever å lykkes på Feiring uten avvik fra læreplanen.  

 

Noen ganger opplever skolen og eleven at det er behov for støtte utover det som tilbys gjennom vår modell. Da opprettes et samarbeid med PPT i hjemfylket for å løse disse utfordringene.  Vi har også et tett samarbeid med eksterne instanser som blant annet PP-tjenesten, NAV, DPS, BUP og fastlege. Det er viktig at eleven opprettholder eventuelt samarbeid med lege og behandlingsapparat mens du går på Feiring vgs.

 

Ressursteam

Dersom elever opplever at de ikke har utbytte av opplæringen, vil ressursteamet diskutere mulige tilpasninger av utdanningsløpet. I dette teamet deltar rektor, spesialpedagogiske rådgivere og andre ressurspersoner ved behov. 

Helsehjelp og behandling

Det er mye Feiring videregående skole kan tilby innenfor miljøarbeid, opplæring og tilrettelegging på skolen, men det er viktig å være klar over at skolen ikke tilbyr helsehjelp og behandling. Om du før skolestart har behandling, for eksempel timer hos psykolog, bistand fra BUP eller PPT eller lignende, anbefaler vi at du ikke avslutter denne behandlingen før skolestart hos oss. 

 

Det er ofte utfordrende for mange å komme til en helt ny skole og med helt nye mennesker. Det kan derfor være trygt og til hjelp for deg å fortsette med behandlingen du allerede har startet med.


På skolen har vi allikevel hver torsdag besøk av en helsesykepleier som man kan gå til om det skulle være behov. En ressurs vi er svært takknemlige over å ha på Feiring.